Czyste Tatry
Szczyty

Żabi Szczyt Wyżni

Wysokość 2259 m n.p.m.

 

Szczyt w bocznej, granicznej grani Tatr Wysokich odchodzącej od Rysów w kierunku północnym.

 

Żabia Grań rozdziela Dolinę Białej Wody (dokładniej jej zachodnie odgałęzienie – Dolinę Żabich Stawów Białczańskich) i Dolinę Rybiego Potoku. Ciągnie się od Żabiego Szczytu Wyżniego przez szczyty Żabiego Mnicha, Żabi Szczyt Niżni, Żabią Czubę do Siedmiu Granatów. Jednocześnie jest to granica polsko-słowacka. Żabi Szczyt Wyżni położony jest pomiędzy Niżnimi Rysami (oddzielony Ciężką Przełączką) a Żabim Mnichem (oddzielony Białczańską Przełęczą Wyżnią). Szczyt widoczny jest z Doliny Żabich Stawów Białczańskich jako skalna piramida, zaś z okolic Czarnego Stawu nie jest pokaźny. Masyw jest trochę cofnięty w kierunku wschodnim, dlatego nie jest widoczny znad Morskiego Oka.

 

Tuż poniżej szczytu (na południowy wschód) znajduje się Wyżnia Spadowa Przełączka (2235 m n.p.m.), jedyna tatrzańska przełęcz zwornikowa. Od niej w kierunku wschodnim odchodzi boczna grań, w której znajduje się Młynarz. Przez Wyżnią Spadową Przełączkę biegnie najdogodniejsze połączenie Doliny Rybiego Potoku i Doliny Ciężkiej. Droga na Żabi Szczyt Wyżni jest stosunkowo prosta, nie prowadzi tu jednak żaden szlak turystyczny. Drogi taternickie o większym znaczeniu prowadzą na wierzchołek od północy. Widok ze szczytu jest mocno ograniczony przez Niżnie Rysy, jednak rozleglejszy niż z innych szczytów Żabiej Grani.


2259 m above sea-level

The summit in the side, the High Tatra Mountains border off the features in the north.

Frog ridge divides the valley of the White Water (more precisely its western branch – the Valley Ponds Białczańskich frogs), and Valley Stream, moderating. It stretches from the summit Wyżniego frog by frog peaks Monk, Nizhny Frog Peak, the Seven Frogs Czuba grenades. It is also the Polish-Slovak border. Frog Peak is located between Vyšné Niżnimi Rysy (separated Severe jumper) and the frog Monk (separated Białczańska Vyšné Pass). The summit is visible from the Valley of frog ponds rock Białczańskich as a pyramid, and from the vicinity of the Black Pond is not impressive. Massif is a little shifted towards the east, so it is not visible from above Morskie Oko.

Just below the summit (south east) is Vyšné bleeds jumper (2,235 m), the only pass in the Tatra keystones. Since it goes to the east side the ridge, which is Miller. By Vyšné bleeds jumper runs most suitable combination of Valley and Valley Stream Fish-Heavy. Frog Peak Road on Vyšné is relatively simple, does not, however any tourist trail. Dear taternickie more important leads to the summit from the north. The view from the summit is extremely limited by the Nizhny cracks, but more extensive than the other peaks Żabia Crag.