Czyste Tatry
Szczyty

Żabia Czuba

Wysokość 2080 m n.p.m.

 

Kopulasty szczyt tatrzański, położony w grani odchodzącej od Żabiego Szczytu Niżniego w kierunku północnym. Kulminacje rozdziela Przełączka pod Żabią Czubą , 2031 m).

 

Żabia Czuba i Żabi Szczyt Niżni leżą w Żabiej Grani odchodzącej od Żabiego Szczytu Wyżniego w kierunku północno-wschodnim aż do Siedmiu Granatów. Ta boczna grań Tatr Wysokich rozdziela Dolinę Rybiego Potoku i Dolinę Białej Wody, a dokładniej jej odgałęzienie – Dolinę Żabich Stawów Białczańskich. Granią tą przebiega granica polsko-słowacka. Spod Przełączki pod Żabią Czubą nad Morskie Oko opada Żabi Żleb, nieco na północ od niego znajduje się Dwoisty Żleb. Od Siedmiu Granatów Żabia Czuba oddzielona jest Żabim Przechodem Białczańskim.

 

Początkowo kulminacja nazywana była Czubą, nazwa Żabia Czuba została wprowadzona dopiero w 1935 r. przez taterników (dla rozróżnienia szczytów o podobnej nazwie dodano człon Żabia, wskazując jej miejsce położenia – jako Żabie określano Żabią Grań wraz z okolicznymi zboczami).

 

Historia zdobycia

 

Żabia Czuba i pobliski Żabi Szczyt Niżni znane były od dawna juhasom i prowadzącym pomiary kartograficzne. Szczyt jest najłatwiej dostępny podejściem od Przełączki pod Żabią Czubą.


2080 m above sea-level

Tatra summit dome, located in a ridge extending from the Summit Niżniego frog in a northerly direction. Climaxes jumper separates the Frog Czuba, 2031 m).

Czuba and frog Frog Peak is in the Nizhny Żabia Ridge Summit, off the frog Wyżniego in a north-easterly direction until seven grenades. This lateral ridge divides the valley of the High Tatras and the Valley Stream Fish-White Water, and more specifically its offshoot – the Valley of Lakes Białczańskich frogs. Ridge that runs the Polish-Slovak border. Adaptors from the Frog Czuba Morskie Oko falls Frog gully, just north of it there is a gully The Dual. From Seven grenades Żabia Czuba separated Przechód Białczańskim frog.

Originally it was called the culmination of Czuba, name Żabia Czuba was only introduced in 1935 by mountain climbers (to distinguish peaks with a similar name was added Żabia members, indicating the location of – as determined Frog Frog Ridge and the surrounding slopes.)

 

History of gain

Czuba frog and the nearby Frog Peak Nizhny been known for a long time and carrying juhasom cartographic measurements. The peak is most easily accessible approach to Adaptors and the Frog crest.