Czyste Tatry
Szczyty

Zadni Granat

Wysokość 2240 m n.p.m.

Najwyższy z trzech wierzchołków masywu Granatów w bocznym łańcuchu Tatr Wysokich, położony na trasie Orlej Perci.

Zadni Granat położony jest w grani łączącej Świnicę poprzez Kozi Wierch z Buczynowymi Turniami. Szczyt graniczy od północy z Pośrednim Granatem (2234 m), od którego oddzielony jest niewybitną Pośrednią Sieczkową Przełączką (2218 m). Na południu Zadni Granat graniczy z Czarnymi Ścianami, oddzielonymi Zadnią Sieczkową Przełączką (2194 m). Zachodnie zbocza Granatów opadają do Doliny Gąsienicowej z Czarnym Stawem Gąsienicowym, natomiast wschodnie do Buczynowej Dolinki, niewielkiej dolinki polodowcowej odgałęziającej się od Doliny Roztoki.

 

Turystyka

 

Przez Zadni Granat prowadzi trasa Orlej Perci, pokonywana najczęściej w kierunku od Zawratu na Krzyżne (odcinek Zawrat – Kozi Wierch jest jednokierunkowy). Od czasów wytyczenia szlaku Orlej Perci szczyt, podobnie jak sąsiednie, zyskał na popularności wśród turystów. Na szczyt wyprowadza też zielony szlak łącznikowy, rozpoczynający się ponad Zmarzłym Stawem Gąsienicowym przy szlaku na Kozią Przełęcz. Na wierzchołku Zadniego Granatu w 1989 r. postawiono metalowy krzyż.
Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – czerwony (Orla Perć) przebiegający granią główną z Zawratu przez Kozi Wierch, Granaty i Buczynowe Turnie na Krzyżne.

  • Czas przejścia całej trasy z Zawratu na Krzyżne: 6:40 h
  • Czas przejścia całej trasy z Krzyżnego na Kozi Wierch (część Zawrat – Kozi Wierch jest jednokierunkowa!): 3:35 h
  • Czas przejścia z Koziego Wierchu na Zadni Granat: 1:15 h, z powrotem tyle samo
  • Czas przejścia z Zadniego Granatu na Skrajny Granat: 20 min, z powrotem tyle samo
Szlak zielony – od żółtego szlaku na Kozią Przełęcz na Zadni Granat: 1:15 h, z powrotem 1:05 h

 2240 m above sea-level

The highest peaks of the massif of the three grenades in the side chain of the High Tatras, located on the route Orla Perc.

Pomegranate is located posterior to the ridge connecting Świnica by Goat Peak of Buczynowymi Turniami. The summit is bordered to the north of the indirect Grenade (2234 m), which is separated from the Intermediate niewybitną Sieczkową jumper (2218 m). In the south it borders Zadni grenade with the Dark Walls, separated Tasks Sieczkową jumper (2194 m). The western slopes descend to the valley of grenades from the Black Pond Gąsienicowa Gąsienicowy, while the eastern Buczynowej Valleys, a small glacial valley branching from the Valley Roztoki.
Tourism

By Zadni grenade trail leads Orla Perc, flown mostly in the direction from the Krzyżne Zawrat (episode Zawrat – Goat Peak is one-way). Since the time of delineation of the route Orla Perc summit, like neighbors, has grown in popularity among tourists. At the summit also brings the green trail liaison, starting over Zmarzłym Pond Gąsienicowy the trail to Goat Pass. On the top Zadniego Pomegranate in 1989, erected a metal cross.

 

Tourist routes

The red trail – red (Orla Perc) runs over the main ridge of the Zawrat the Goat Mountain, Grenades and Buczynowe Turnie the Krzyżne.

  • Time of passing along the route from the Krzyżne Zawrat: 6:40 h
  •  Time of passing along the route of the Goat Peak Krzyżnego (Part Zawrat – Goat Peak is one way!): 3:35 h
  •  Time change from Goat Peak at Zadni Grenade: 1:15 h, back in the same
  •  Time change from the extreme Zadniego Pomegranate Pomegranate: 20 min, back to the same

Green Route – from the yellow trail to Goat Pass to Zadni Grenade: 1:15 h, 1:05 h back