Czyste Tatry
Szczyty

Zadni Ornak

Wysokość 1867 m n.p.m.

 

Najwyższy z kilku szczytów grzbietu górskiego Ornak w Tatrach Zachodnich, oddzielającego górną część Doliny Kościeliskiej (Dolinę Pyszniańską) od górnej części Doliny Chochołowskiej (Doliny Starorobociańskiej).

 

Długi grzbiet Ornaku posiada cztery szczyty niewiele wznoszące się ponad główną grań. Są to, licząc od strony Iwaniackiej Przełęczy: Suchy Wierch Ornaczański (1832 m), Ornak (1854 m), Zadni Ornak i Kotłowa Czuba (1840 m). Pomiędzy Ornakiem i Zadnim Ornakiem znajduje się Ornaczańska Przełęcz (1795 m), od Kotłowej Czuby Zadni Ornak jest oddzielony Kotłowym Siodłem.

 

Zadni Ornak posiada skalisty wierzchołek, niżej zbocza porośnięte są murawą z sitem skuciną o czerwieniejących pędach. Odcinek grani na południe od Zadniego Ornaku jest pocięty na odcinku ok. 100 m rowami grzbietowymi. We wschodnim kierunku szczyt tworzy przedłużenie – mającą długość ok. 300 m grupę skał, tzw. Siwe Skały. Tworzą one drugi, nieco niższy wierzchołek Zadniego Ornaku. Obszar wierzchołkowy i obszar Siwych Skał to rumowisko skalne porośnięte jasnozielonymi i siwymi porostami. Jest to najbardziej skalisty obszar całego grzbietu Ornaku, który w większości jest trawiasty, lub porośnięty kosodrzewiną. Dawniej były to tereny pasterskie Hali Ornak.

 

Szlaki turystyczne

Szlak zielony – zielony szlak biegnący z Iwaniackiej Przełęczy przez cały grzbiet Ornaku, Siwą Przełęcz i Siwe Turnie na przełęcz Liliowy Karb. Czas przejścia: 2:20 h, z powrotem 1:55 h

1867 m above sea-level

The highest of several peaks Ornak ridge in the Western Tatras, separating the upper part of the Valley Kościeliska (Pyszniańska Valley) from the upper part of the Valley Chochołowska (Starorobociańskiej Valley).

A long ridge of Ornak has four peaks rising above the few main ridge. They are counting on the Iwaniackiej Pass: Dry Ornaczański Peak (1832 m), Ornak (1854 m), and boiler Zadni Ornak Czuba (1840 m). Between Ornakiem and Zadnim Ornakiem is Ornaczańska Pass (1795 m), from the boiler Czuby Zadni Ornak is a separate boiler saddle.

Zadni Ornak has a rocky peak, lower slopes are covered with wire grass skuciną of czerwieniejących shoots. Section of the ridge to the south of Zadniego Ornak is cut over a distance of approximately 100 m dorsal ditches. Eastward extension of the top forms – which has a length of approximately 300 m of rock group, called. Gray Rocks. They form a second, slightly lower peak Zadniego Ornak. The vertical area of gray rocks and the area is covered with rocky rubble of light green and gray lichen. It is the most rugged area of the whole spine Ornak, which is mostly grass, or planted with dwarf. Formerly, these were areas of pastoral Ornak Hall.

Tourist routes
Green Route – green trail running from Iwaniackiej Pass round the back Ornak, Shiva, and Gray Turnie Pass Pass Lilac Notch. Transition Time: 2:20 h, 1:55 h back