Czyste Tatry
Szczyty

Zamarła Turnia

2179 m n.p.m.

 

Dwuwierzchołkowy szczyt w bocznej grani Tatr, przez którego górną część północnej ściany, omijając sam wierzchołek, przechodzi szlak Orlej Perci. Zamarła Turnia położona jest pomiędzy Małym Kozim Wierchem (rozdziela je Zmarzła Przełęcz) oraz Kozimi Czubami (rozdziela je Kozia Przełęcz).

 

Słynna południowa ściana Zamarłej Turni opada w kierunku Pustej Dolinki (w Dolinie Pięciu Stawów Polskich) gładkimi ścianami – krzesanicami (różnica poziomów wynosi ok. 140 m), uchodzącymi długo za niemożliwe do przejścia.

 

Nazwa Zamarłej Turni została wymyślona przez poetę Franciszka Henryka Nowickiego. Wypadkom na jej ścianach swoje wiersze poświęcili Julian Przyboś i Jalu Kurek. O wspinaczkach na tej ścianie nakręcono też dwa filmy (w 1934 i 1962 pt.Zamarła Turnia wg scenariusza Jana Długosza z udziałem znanych polskich taterników).

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – północną ścianą Zamarłej Turni przebiega znakowana czerwono Orla Perć z przełęczy Zawrat na Krzyżne (na odcinku Zawrat – Kozi Wierch od lipca 2007 r. ruch odbywa się wyłącznie w kierunku wschodnim z Zawratu w kierunku Koziego Wierchu). Czas przejścia z Zawratu na Kozi Wierch: 3:10 h.

Froze Turnia

2179 m above sea-level

Dwuwierzchołkowy peak in the Tatra Mountains side, through which the upper part of the north wall, bypassing the same summit, the trail passes Orla Perc. Stopped Turnia is situated between the Little Goat Peak (froze Pass separates them), and goat tip skis (Goat Pass separates them).

The famous south wall froze Turnia falls towards the Empty Valleys (in the Valley of Five Polish Tarns) smooth walls – krzesanicami (difference in levels is about 140 m) long are regarded as impossible to pass.

Name froze the tournament was conceived by the poet Francis Henry Nowicki. Accidents on the walls of his poems devoted Julian Przyboś and Jalu Kurek. The climbs on this wall also filmed two movies (in 1934 and 1962 Fri Turnia Stood Still by Jan Dlugosz scenario involving well-known Polish mountain climbers).

Tourist routes

Szlak czerwony The red trail – the north face froze Turnia runs marked with red Orla Perc Zawrat pass on Krzyżne (the stretch Zawrat – Goat Peak since July 2007, the movement takes place only in an easterly direction towards the Zawrat Goat Peak). Zawrat time from the Goat Peak: 3:10 h.