Czyste Tatry
Szczyty

Żółta Turnia

Wysokość 2087 m n.p.m.

 

Ostatni szczyt w bocznej grani Tatr Wysokich odchodzącej od zwornika – Skrajnego Granatu w kierunku północnym. Grzbiet ten oddziela Dolinę Gąsienicową od Doliny Pańszczycy. Znajdują się w nim kolejno na północ od Skrajnego Granatu:

 

 • Pańszczycka Przełączka Wyżnia (2171 m)
 • Pańszczyckie Czuby:
  • Pańszczycka Przełączka Pośrednia (2145 m)
  • Zadnia Pańszczycka Czuba (2174 m)
  • Skrajna Pańszczycka Czuba (2155 m)
 • Pańszczycka Przełęcz (2115 m)
 • Wierzchołki w Grani Fajek: 2132 m, 2129 m,
 • Wierch pod Fajki (2135 m), w którym odchodzi na wschód grzęda z Przełączką pod Fajki i Pańszczycką Turnią
 • Żółta Przełęcz (2026 m)
 • Wierzchołki: 2031 m, 2036 m, 2035 m, 2039 m, 2042 m, 2045 m, 2057 m, 2056 m, 2059 m, 2080 m
 • Żółta Turnia (2087 m)

 

Szczyt od strony północnej posiada charakterystyczny kształt rozłożystej piramidy, zbudowanej z granitoidów i twardych piaskowców kwarcytowych. Północna, porosła kosodrzewiną część stoków Żółtej Turni nazywana jest Dubrawiskami. W żebrze na zachodnim stoku znajduje się natomiast niewielka turniczka zwana Żółtą Igłą.

 

Nazwa szczytu związana jest z porastającym go jasnożółtym porostem, wielosporkiem jaskrawym . Po 1860 był często odwiedzany przez turystów, obecnie przez szczyty tej grani nie ma poprowadzonych pieszych szlaków turystycznych, północnymi zboczami Żółtej Turni przebiega szlak z Doliny Gąsienicowej na Krzyżne.
Szlaki turystyczne

Szlak żółty – północnymi zboczami Żółtej Turni (przez Dubrawiska) i dalej przez Dolinę Pańszczycę obok Czerwonego Stawu przebiega szlak z Doliny Gąsienicowej na Krzyżne. Czas przejścia: 2:45 h, ↓ 2:05 h

 

2087 m above sea-level

The last summit on the side of the High Tatra Mountains just off the jumper – Extreme Pomegranate in a northerly direction. Ridge that separates the valley from the Valley Gąsienicowa Pańszczycy. Are in the succession to the north of Extreme Pomegranate:

 •   Pańszczycka jumper Vyšné (2,171 m)
 •   Pańszczyckie Czuby:
  of Tasks Pańszczycka Czuba (2174 m)
  a jumper Pańszczycka Intermediate (2145 m)
  of extreme Pańszczycka Czuba (2155 m)
 •   Pańszczycka Pass (2115 m)
 •   Nodes in the Ridge Pipe: 2132 m, 2129 m,
 •   Peak of pipes (2135 m), which goes to the east of the roost at the jumper pipes and Pańszczycką Turnie
 •   Yellow Pass (2026 m)
 •   Vertices: 2031 m, 2036 m, 2035 m, 2039 m, 2042 m, 2045 m, 2057 m, 2056 m, 2059 m, 2080 m
 •   Yellow Turnia (2,087 m)

The summit from the north side has a characteristic shape shady pyramid, built of hard sandstone and granitoid quartz. North, overgrown slopes of the mountain pine is known as the Yellow Turnia Dubrawiskami. The rib on the western slope is the small yellow turniczka called Needle.

The name is linked to the summit porastającym it pale yellow lichen, wielosporkiem bright. After 1860, he was often visited by tourists, out of the top of the ridge is not poprowadzonych hiking trails, northern slopes of the Yellow Turnia trail from the Valley of the Krzyżne Gąsienicowa.
Tourist routes
Trail Yellow-Yellow Turnia northern slopes (by Dubrawiska) and continue through the Valley of the Red Pond Pańszczycę next trail runs the Valley of the Krzyżne Gąsienicowa. Transition Time: 2:45 h, 2:05 h ↓